Amara reiki

Amara je energetické vědomí individuálního zmocnění a sebeobjevení. Úmyslem pĜitom není léčení, nýbrž uvědomění si našich nevědomých proudů, našich vnitĜních „vod“, které obsahují klíč k tajemstvím našeho bytí. Energetické vědomí nás podporuje v akceptování našich ran takových, jaké jsou a pomáhá nám uvědomit si zcela pĜíčiny jejich projevení. Všichni zažíváme bolest na jednom či druhém místě a mnohé zkušenosti zanechávají rány, které zůstávají otevĜené. Vědomým poznáním vzorců, které zanechávají tyto rány otevĜené, jim dovolujeme se pĜirozeně vyléčit. Nic se pĜitom nemusí vracet či opravovat, protože naše pravá pĜirozenost je celá a dokonalá. Nechat stát se je to jediné, čeho je tĜeba k vyléčení.

Amara nám pomůže, abychom viděli tmu, stín našeho Já a akceptovali ji takovou, jaká je. Pomůže nám pĜi spojení s našim podvědomím, kde současně sídlí největší část naší skutečné síly a magie. Energetické vědomí s námi bude spolupracovat, takže můžeme pĜenést tyto nevědomé aspekty do našeho vědomého zakoušení kohokoliv a čehokoliv. Porozuměním tajemství našeho Já se stáváme mistry. Amara ztělesňuje ten aspekt Já, který je dokonale zakoĜeněn do svého vlastního božství a pĜitom vyzaĜuje navenek plné spektrum své bytosti.

Amara je jako voda, která mění sebe sama, aby se pĜizpůsobila každé možné situaci, která vznikne. Amara se stále vyvíjí, proudí a odhaluje. V tomto stavu bytí se stáváme Amarou, protože to není žádná forma energie, která existuje odděleně od Já.

Jádrem Amary je vědomí a nemělo by být posuzováno jako pouhý tok energie. Pohyb vědomí produkuje energii. Tento pohyb je dost důležitý, protože pomůže sladit naše Já s jádrem vědomí Amary. Energie nás pĜivádí k jádru tak, že usnadňuje posun ve vnímání a ve vědomí. Jinak, než některé systémy, které se spíše koncentrují na jednoduché vyrovnání energetického toku našich jemněhmotných těl, pracuje Amara také na čisté úrovni vědomí. Energie vyrovnají jemněhmotná těla, takže se může skutečné vědomí uzemnit v naší bytosti. Není to

„lepší“ nebo „horší“ než systémy, které jsou spíše nasměrovány na pĜímé výsledky na základě zacházení s energií. Je to jednoduše jiné. Amara je vhodná pro ty lidi, kteĜí se jednoduše cítí více osloveni tímto zvláštním použitím. Amara neprovádí žádné rychlé opravy u fyzických nebo psychických nevyrovnaností. Nereprezentuje také žádnou rychlejší cestu k „osvícení“. Amara nabízí zcela jednoduše cestu k Já. Když dojdeme k jádru, začneme zakoušet a chápat, co se v něm a okolo něj děje. V tomto prostoru můžeme najít skutečné uzdravení a zmocnění.

Amara má spojení k mnoha různým sférám vědomí. Můžeme tvrdit, že je Amara vlastně sjednocené skupinové vědomí, které sestává z různých, jedinečných aspektů božství. MoĜští savci (velryby, delfíni a narvalové), historická civilizace Lemurie, lemurská Bohyně Amara, Duhový had a Duhový drak jsou m.j. nejlepšími spojenci. Mnozí z nich mají silný vztah k vodě a zdají se pĜedstavovat hlavní symbol tohoto celého systému. Energie mohou být viděny nebo pociťovány jako proudící, tekuté Světlo a tekutá „tmavá hmota“ (energie nicoty).